Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C.

TERME BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Terme Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır.

Bu yönetmeliğin amacı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları’na göre düzenleme yapılması amacıyla, Sayılı Belediye Meclis kararı ile oluşturulan Destek Hizmetleri İşler Müdürlüğü'nün Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Terme Belediye Başkanlığında çalışan 657 Sayılı DMK’na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği 657 DMK 4/B kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel ile aynı kanuna göre geçici süreyle görevlendirilen personeli kapsar. Bu yönetmelik Terme Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri İşler Müdürlüğü’nün, kuruluş görev yetki ve sorumluluklarını, birim çalışanlarının yeteneklerinin, görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesiyle yetkilerin kullanılmasını, iş birliği esaslarını, evrakta yapılacak işlemler ve arşivleme sırasında gözetilecek çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Yasal dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na (15/b, 18/m) dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Terme Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.’ci ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Terme Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarihli ve 64 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.        

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

Belediye       :  Terme Belediyesi’ni,

Meclis          :  Terme Belediye Meclisi’ni,

Encümen     :  Terme Belediye Encümeni’ni,

Müdürlük    :  Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Personel       :  Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

Büro             :  İş tanımlarını ve görev dağılımını netleştiren ana süreçleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yönetim Planı, Görevler ve Dağılımı

 

Kuruluş ve yönetim planı

MADDE 5-  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yönetim planı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetleri Kalemi

İdari ve Teknik İşler Bürosu

Araç Takip ve Akaryakıt Takip Masası

Güvenlik Hizmetleri Bürosu

 

 

 

 

 

GÖREVLER

MADDE 6-  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.      

Müdürlükteki İşlerin yasa ve yönetmelikler ile başkanlık ve müdürlük talimatlarına uygun eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılmasını ve bu amaçla personelin gerekli eğitimi almasını sağlar.

Birim Sorumlularının görev bölümünü yapmalarından ve devam durumlarından sorumludur,

Birim Sorumlularının mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar. Bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar.
 Faaliyeti için amirince talep edilen raporları sunar.

Eş düzeydeki yöneticilerle en üst seviyede iletişim ve koordinasyonu kurar, kendine bağlı olan personelin aralarında uyum ve başarıyı sağlayacak tedbirler alır.

Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.

 Mevcut faaliyet planına göre Birim faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder.

Birimlerden gelen harcamalarının bütçeye uygunluğunu kontrol altında bulundurur, taahhüt kaydı verir ve bütçeyi takip eder.

Birim Sorumlularının ve Personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamada ve sorumluluklarını belirlemede bir üst amirine yardımcı olur.

 Birimlerden gelen/giden evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayarak bir üst amirine sunar.

 Yıllık faaliyet planının ve bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olur.

 İşlerini en kısa zamanda ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırır ve planlar.

 Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman, özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılması konusunda gerekli araştırma ve planlamayı yapar ve bir üst amirine sunar.

Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirme konusunda bir üst amirinin verdiği görevleri yapar.

Müdür’ün izinli ve/veya gelmediği durumlarda müdürlüğe ait bilumum işlerin yürütülmesinden sorumludur.

Müdürlüğün yapmış olduğu ihalelerle ilgili olarak kurulacak komisyonlarda görev alır.

Kendisine verilen bilumum demirbaşların korunmasını ve sarf malzemelerinin emniyetini,  muhafazasını ve doğru kullanımını sağlar.

Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamaktan sorumludur.

Emrindeki personellerin çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek,

Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

Müdürlüğümüz yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılacak veya yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alımlarının yürürlükte olan Kanunlar, Yönetmelikler ve Tebliğler doğrultusunda kontrol ve denetimi ile muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli evrakları hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personel tarafından birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması.

- Birimlerden talebin gelmesi

- Görevlendirilen personeller tarafından piyasa araştırmasının yapılması

- İhale Yetkilisinden İhale Onay belgesinin alınması

- Değerlendirme tutanağının düzenlenmesi

- Muayene ve mal kabul komisyonu tarafından alımın gerçekleştirilmesi

- Ayniyat İşlemlerinin gerçekleştirilmesi

- İlgili birime teslimi

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

Destek Hizmetleri Büro Sorumlusu Görevleri:

1-Büro bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak,

2-Bürodaki işleri organize etmek, görev dağılımı yapmak ve aksaklıkları şefe ve/veya müdüre bildirmek,

3-Bürodaki tüm personelin görevlerinin düzgün bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak, yapılan işleri denetlemek, kontrol etmek ve personelin tıkandığı noktada çözümler üreterek sorunu çözmek.

B) Destek Hizmetleri Servisinin Görevleri: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir.

1) Hizmetlerin aksamaması için gerekli mal alımı ve hizmet alımı ile diğer satın alma akışının takip edilmesi ile işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

2) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak,

3) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

4) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, büro çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,  dağıtımını gerçekleştirmek.

5) Müdürlüğüne ulaşan tüm şikâyet ve taleplerin birim içinde ilgili personele ulaştırılmasını, cevaplanmasını ve cevabın ilgilisine ulaştırılmasını sağlamak.

6) Personelinin yıllık izin planlarını yaparak, personelin hasta, izinli vb. olması halinde gerekli işlemlerini yapmak ve işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek.

7) Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır mal hesabını tutarak listesini hazırlar ve ilgili bürolara asar, taşınır yönetim sorumlusu olarak eşyanın kontrolünü yapmak,

8) Müdürlüğün ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutmak, kırtasiye ve büro malzemelerinin düzenli giriş çıkışını sağlamak, 

9) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak,   

10) İhale dosyaları hazırlığını yürütmek. Teminat mektubunu muhasebe birimine bildirmek.       

11)  Yasa ve yönetmelik değişikliklerinde müdür ve personelleri bilgilendirmek.

12)  Yıllık, aylık, haftalık raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

13)  Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak,

14)  Yeni yıl ait dosyaların etiketlenerek oluşturulmasını sağlamak,

15) Yılsonunda resmi evrak ve ihale dosyalarının dizi pusulasının hazırlanmasını, dosya kapanışlarının yapılmasını ve arşive gönderilmesini sağlamak.  

16)  Müdürlükler arası ve müdürlük büroları arası koordinasyonu sağlamak,

17) İhtiyaç duyulacak her türlü tüketim malzemesinin temini ve elektronik aletlerin arıza- bakım takiplerini yapmak.

Doğrudan Temin Servisi Görev, Yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevleri, doğrudan temin personeli yürütülür;

a) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,

b) Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kulla­nan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek,

c) Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrol etmek,

d) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, Piyasa araştırma çalışmalarını yaparak ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak,

e) Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi işlemlerinin yapıl­masını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Birimler tarafından kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı olarak satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h) Birimlerin kullandığı araçların birimlerden gelen talepler doğrultusunda bakımını ve tamirlerini yaptırmak,

i) Araçların tamir ve bakımları için gelen talepler doğrultusunda yedek parça alımı yapmak,

j) Müdürlüklerin araçların zorunlu trafik sigortalarının takiplerinin yaptırılarak araçların zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak,

k) Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılması işlemlerinin yapılmasını, sağlamak,

l) Birimlerin kullandığı araçların birimlerden gelen talepler doğrultusunda araçlara antifrizini ve Madeni yağlarını almak,

m) Birimlerden gelen talep doğrultusunda büro malzemesi almak,

n) Birimlerden gelen talep doğrultusunda bilgisayar ve sarf malzeme almak,

o) Temizlik Malzemesi almak,

p) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediyeye ait taşınmaz binaların iç ve dış tamir bakım, ona­rım işlemlerini yaptırmak,

r) Birimlerden gelen talep doğrultusunda kereste ve marangoz malzemelerini almak,

s) Birimlerden gelen talep doğrultusunda Boya ve boya malzemelerini almak,

t) Belediye’nin çeşitli birimlerinin faaliyetlerinde kullanılan, çöp sepetleri, tören tribünleri, bayrak direği, nöbetçi kulübeleri vb. imalat işlerinin yapılması ve yaptırılmasını sağlamak,

İhale Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- Aşağıda belirtilen görevler İhale servisi tarafından yürütülür.

a) Tüm Müdürlüklerden gelen Doğrudan Temin parasal limitini aşan mal, hizmet, yapım işleri ile alakalı dosya­ları teslim almak,

b) Teknik Şartnamesi hazırlanmış olarak gelen dosyaları kontrol etmek,

c) Kontrolü yapılmış ihale dosyalarını Ekap sayfasına girerek ihale dosyasını hazırlamak, (Araçlara Akaryakıt alım ihalesi, İnşaat Malzemesi alımı, Alt temel malzemesi alımı, Profil malzemesi alımı, Çit malzemesi alımı, Bank alımı, Sulama malzemesi alımı, Boya ve Yol Çizgi boyası alımı, Bitki alımı, Yazlık - Kışlık çiçek alımı, Çöp Konteyneri alımı, Madeni Yağ alımı, Yapımla ilgili ihale dosyaları, Plan proje hizmet alımı, Personel Hizmeti alımı, Özel Güvenlik Hizmet alım ihalesi, Park Bahçeler bakım ihaleleri vb.)

e) İhale yetkilisi ile koordinasyonlu bir şekilde ihale komisyonlarını oluşturmak ve görevlendirmek,

f) Hazırlanan dosyaların ihalesini yapmakta yardımcı olmak,

g) İhalesi yapılan dosyaların İhale komisyon üyelerinin bilgisi dahilinde, İhale komisyon kararlarını hazırlamak,

h) Yüklenici ile İdare arasında imzalanan Sözleşme evraklarını hazırlamak,

i) Sözleşme imzalandıktan sonra İhale dosyasını ilgili birime teslim etmek.

Evrak Takip Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- Aşağıda belirtilen görevler, Evrak kayıt personeli tarafından yürütülür;

a) Müdürlüğe gelen evrak ve dosyaların kaydını yapmak, havale edilmesi için Müdüre verilmek,

b) Müdürün havale ettiği evrak ve dosyaların, dağıtımını ve takibini yapmak,

c) Müdürlük dışına gidecek evrakların kayıttan sonra zimmet defteriyle ilgili yerlere imza karşılığında teslim etmek,

d) Satın alma talep ve onayları ile diğer yazıları yazmak, takip etmek ve arşivlemek,

e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Memurlar ve Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- Aşağıda belirtilen görevler, memur ve diğer personel tarafından yürütülür ve Müdür ve şefliklerin vereceği her türlü işi yapmak ve yaptığı işlerden dolayı birim şeflerinde karşı sorumludur,

a) Müdürlüğe ait araç gereç ve demirbaş malzemeleri muntazam bir şekilde tutarak ihtiyaçları tespit etmek,

b) Müdürlük arşivinde bulunan dosyaları muhafaza etmek,

c) Müdürlüğün günlük, aylık ve yıllık istatistiki bilgilerini çıkarmak,

d) Müdürlüğün faaliyet, program ve raporlarını hazırlamak,

e) Müdürlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını hazırlamak ve takip etmek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 12- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürü­tülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 14- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevli­ye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

C) Destek Hizmetleri Büro Sorumlusu Görevleri:

1-Büro bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili  genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak,

2- Bürodaki işleri organize etmek, görev dağılımı yapmak ve aksaklıkları şefe ve/veya müdüre bildirmek,

3-Bürodaki tüm personelin görevlerinin düzgün bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak, yapılan işleri denetlemek, kontrol etmek ve personelin tıkandığı noktada çözümler üreterek sorunu çözmek.

D) İdari ve Teknik İşler Hizmet Binaları Masası Personeli Nitelikleri:

Elektrikçi

1-Hizmet binalarında bulunan asansörlerin katlar arasında kalması durumunda ve elektrik gidip gelmelerinde,

2-Hizmet binalarında bulunan sabit jeneratörlerin çalışmaması durumunda müdahale edilmesi, Haftalık çalıştırılması (şarj için), kontrol edilmesi, mazot durumlarının takip edilip eksikse doldurulması.

3-Hizmet binalarımızda bulunan klimaların yer değişikliği durumunda elektrik kablosu çekilmesi, sigortaya bağlanması, çalışır durumdaki klimanın sigorta atması, ısıtmaması veya soğutmaması durumunda müdahale edilmesi ve yetkili firmaya haber verilmesi

4-Hizmet binalarımızda bulanan kamera arızalarının (kamera cihazı arızası / kablo arızası  /besleme adaptörü yanması / bağlantı oksitlenmesi)  giderilmesi, yeni ilave kamera yeri belirlendiğinde kablolama ve sistemin devreye alınması, müdahale dışı olaylarda tutanak tutulup yetkili servisin aranması

5-Hizmet binalarımızdaki uydu kablo yayınlarının dağıtılması, yeni ilaveler çekilmesi, televizyonların gerekli olan yerlere asılması, uyduların bağlanması, görüntü arızası durumlarına müdahale edilmesi

6-Metal Kapı Detektörlerinin elektriksel sorunlarının giderilmesi, yer değişikliği esnasında yeniden sistemin sökülüp devreye alınması,

7-Hizmet binalarımızda bulunan yangın alarm sistemleri çaldığında hangi dedektörün alarm verdiğinin, neden çalıştığının araştırılması veya yetkili kişilere bilgi verilmesi

8-Bilgisayarlara gelen kablonun gevşemiş, kopmuş olması, yer değişikliği /sistem değişikliği veya yeni ağ çekilmesi durumlarında kablolama yapılması, başka cihazların ups hatlarına takılmaması için takibi

9-Sigorta attıysa sebebinin araştırılması, arızalı bilgisayarlar için Bilgi İşlem Müdürlüğüne bilgi verilip ortak çalışma yapılması, yer değişikline göre keşif yapılıp bilgisayarların sökülüp yeni yerine montajının yapılması

10-Gerekli durumlarda santrale müdahale edilip arızanın giderilmesi harici arızaların tespit edilmesi ve Telekom Müdürlüğüne bildirilmesi, dahili arızalarda arızayı takip edip kablo kopuğu /makine arızası/ kulaklık arızası /telsiz arızalarından hangisi olduğunun tespiti, yeni aboneliklere numara verilip kablolama yapılıp hat çekilmesi, çalışır duruma getirilmesi

11-Otomatik kapılarımızın açılma kapanma arızalarında gerekli müdahalenin yapılması

12-Elektrikli cihazların kablolarının zaman içinde deforme olması dolayısıyla yenilenmesi, yeni yerlere kablo çekilmesi

13-Gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçmek için genel çalışma alanlarına ve arızalı olan yerlere yenilerinin takılması

14-Hizmet binalarımızda katlar arası ve bölümler arası sigorta panolarımızın periyodik kontrollerinin yapılması, sigorta atığı mevcutsa bölüm olarak tespit edilmesi, sebebinin araştırılması ve gerektiğinde sigortasının değiştirilmesi, arızanın giderilmesi

15-Projeksiyon cihazlarının gerekli yerlere asılması, sistemin çalıştırılması ( Bilgi İşlem Servisi ile beraber)

16-Kesintisiz güç kaynaklarının aylık periyodik bakımlarının yaptırılması, çalışır vaziyete alınması, arızalı durumların tespiti, servise bildirilip arızalarının giderilmesi

Santral Görevlisi

1-Belediye içinden ve dışından yapılan çağrıların ilgili birim ve personele aktarımının yapılması.

2-Santralda meydana gelen arıza ve/veya sorunların bir üst amirine bildirilmesi.

3-Yapılan işlerin raporlanması.

Çaycı

1-Birimlere aralıklarla çay servisi yapılması.

2-Birimlere gelen vatandaşlarımız için talep edilen miktarda çay ikramı yapılması.

3-Çay ocakları, bardak, çay tabağı, kaşık ve çay ocağı lavabosunun temizlenmesi.

4-Kullanacağı sarf malzemelerin stoklarının takip edilmesi ve ihtiyaçlarının bir üst amirine bildirilmesi

Temizlik Görevlisi

1-Tuvaletlerin günlük temizliklerinin yapılması.

2-Periyodik aralıklarla tuvaletlerin yer yüzeyi, duvar, tavan ve lavabolarının temizlenmesi

3-Odaların yer yüzeylerinin, masa, sandalye, etajer, dolap, duvar, tavan ve kapılarının temizlenmesi

4-Ortak alanlardaki koridor, merdiven ve duvarların temizliğinin yapılması

5-Çay ocakları ve katlardaki su sebillerinin su ikmallerinin ve takiplerinin yapılması.

6-Kullanacağı sarf malzemelerin stoklarının takip edilmesi ve ihtiyaçlarının bir üst amirine bildirilmesi.

Araç Takip ve Araçlarla İlgili Diğer İşlemler

1-Araç Takip Sistemi: Araçlarımızın nerede olduğunu izlemek.

2-Gerekli durumlarda 7/24 çalışan alarm izleme merkezini arayarak motordan bloke edilmesini sağlamak.

3-Diğer resmi kuruluşlara verilecek araçların tesliminin yapılması.

4-Resmi araç hibe ve hurda işlerinin ilgili birimle birlikte yapılması.

   

Bilgi İşlem ve Yazılım Servisinin Görevlisi:

1-Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını         yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak,

2-Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak,

3-Otomasyon yazılım programlarımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirerek, yeni bir modül isteniyorsa yazmak ya da yazdırmak,

4-Otomasyon sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapmak. Her kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliği hakkında kullanıcıları bilgilendirmek,

5-Uygulamada yaşanan değişikliklerinden dolayı  programların çalışmasında  gerekli değişikler yapılması gerekiyorsa  yapmak ya da yaptırmak,

6-Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak,

7-İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek,

8-Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak yoksa teknik şartname hazırlayarak  alımını gerçekleştirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek  programın muhafazasını sağlamak amacıyla yedekte tutmak,

9-Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında kullanıcıları bilgilendirmek.

10-Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak, veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak,

11-Belediyemiz otomasyonunda kullanılan veri tabanının günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedeğini  almak ve muhafazasını sağlamak,

12-Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,

13-Terme Belediyesinin Resmi WEB sitesinin  www.terme.bel.tr    nin sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

14-Elektronik Belediyecilik sistemini kurmak ve yönetmek,

15-Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek,

16-Başta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere diğer tüm müdürlüklerin çalışmalarına tematik haritalar ile destek verilmesini sağlamak,

17-Kent Bilgi Sistemi yazılımında, yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek,

18-Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

C) Donanım ve Teknik Servisinin Görevlisi:

1-Bilgisayar donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, bakım-onarımını yapmak ve eğitimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

2-Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm işlemlerin takibini yapmak,

3-Virüs, trojan ve benzeri zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızaların giderilmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri önceden almak,

4-Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır halde tutulmasını sağlamak,

5-Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek,

6-İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek,

7-İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi imkânını sağlamak,

8-Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak,

9-Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak,

10-Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek,

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

MADDE 15-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 16-Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

1-Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

2-Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak,

3-Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

4-Belediye hizmetlerinde hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,

5-Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek,

6-Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek,

7-Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

8-Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak,

9-Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakkediş dosyası, teminat işlemleri ile ilgili idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

10- Müdürlüğünde izine ayrılan personeller için harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve satın alma sürecinde yer alan diğer görevlilerin yerlerine bakacak personellerin belirlenerek üst yazıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek izne ayrılmalarının sağlanması.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17- Bu yönetmelik hükümleri; Terme Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.