Hukuk İşleri Müdürlüğü

T.C.

TERME BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ:

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Terme Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 2-Bu yönetmelik, Terme Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

YASAL DAYANAK:

MADDE 3-Bu yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR:

MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 

            a)Başkan                     : Terme Belediye Başkanını,

            b)Meclis                      : Terme  Belediye Meclisini,
            c)Encümen                 : Terme Belediye Encümenini,

            d)Belediye                  : Terme  Belediye Başkanlığını,

            e)Müdürlük                : Terme  Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

            f)Avukatlar                : Terme Belediyesi Kadrolu ve Sözleşmeli Avukatlarını,

            g)Personel                  : Terme Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

MADDE 5- Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.  

a)Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki mer'i mevzuata göre Belediye

Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve çabuklukla çözümler sağlamak,

b)Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanı adına alınmasını, ilgili mercilere iletilmesini, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

c)Mer'i mevzuattaki gelişmelerin sürekli takip edilmesini, Belediyeyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mer'i mevzuattaki değişiklikler hakkında ilgili bölümlerin bilgilendirilmesini sağlamak,

ç)Belediyeyi, kanuni takibe intikal eden alacaklarla ilgili olarak, adli mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

d)Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde,

keyfiyetin Belediye Başkanı takdirine sunulmasını alınacak onay doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak,

e)Kanuni takibe intikal etmiş alacaklarla ilgili dava ve icra takip işlemlerinin her birisi için

ayrı dosya tutulmasını sağlamak,

f)Belediye aleyhine yapılan icra takiplerine gerekli hallerde süresinde itiraz etmek, gerekli kararların alınması için süresinde müracaat etmek ve Belediye alacakları için icra takibinde bulunmak,

g) Duruşmalı yapılan tüm yargı safahatlarında bulunmak ve keşiflere katılmak,

ğ) Takibinde kamu yararı görülmeyen dosyaları Başkanlık onayı alarak ve gerekli hukuki prosedür izlenerek kapatmak,

h) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak

amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün

olan hizmetleri uzman özel veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırmak,

ı) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirmek,

i) Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde Belediyeyi temsile, Belediye Başkanının vekili

sıfatıyla Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak,                    

j)Açılmış ve açılacak olan davalarla ilgili olarak Belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri toplamak,

k)Mahkemelerce verilen kararları ilgili birimlerine göndermek,

 l)Belediye faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun temini için; Başkanlık Makamınca veya Başkanlık Makamının uygun gördüğü diğer idari birimlerce sorulan hususlar hakkında istişare mahiyette yazılı veya sözlü hukuki görüş bildirmek,

m)Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla kanunların tasarı aşamasındayken görüş istenmesi halinde gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak,

n)Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek istişare mahiyette görüşlerini bildirmek,

o)Yönetmelik ve yönerge hazırlamak ya da diğer birimlerce hazırlananları inceleyerek görülen eksiklikler hakkında istişare mahiyette görüşlerini bildirmek,

ö)Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri, Noterlikler nezdinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

p)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

r)Başkanlıkça verilen diğer hukuki işleri yerine getirmek,

s)Açılmış olan davalarda dava sırasında Belediye menfaat ve işlevleri doğrultusunda sonradan ortaya çıkan her tür evrakı re’sen harekete geçirerek Belediye birimlerinden ilgili kişiye bilgi vermek,

ş)Görevle ilgili her türlü iç veya dış yazışmaları yapmak, Belediye Başkanına, Belediye Encümenine, Belediye Meclisine teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

t)Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak.

YÖNETİM

MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

A) Hukuk İşleri Müdürü

B) İdari Personel

YETKİLERİ

MADDE 7-

A) Hukuk İşleri Müdürünün Görevleri:

1)Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

2)Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek, genel stratejik amaçların uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu araştırmak, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirmek,

3)Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak,

4)Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,

5)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak.  Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

6)Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak,

7)Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapmak,

8)Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,

9)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet

planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak, Başkanlıkça

belirlenmiş zamanda amirine vermek,

10)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

11)Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah etmek, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin etmek,

12)Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize etmek,

13)Organizasyon yapısında veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğe bildirmek,

14)Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,

15)Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu

görevleri benimsetmek,

16)Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah etmek, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlamak,

17)İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce vermek,

18)Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

19)Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol etmek,

20)İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için,

emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açıklamak ve anlayabilecekleri sadelikte belirtmek, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,

21)Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak,

22)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek, düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunmak,

23)Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunmak, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin etmek,

24)Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,

25)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlamak,

26)Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,

27)Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve

koordinasyonu sağlamak,

28)Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı

olmaya teşvik etmek,

29)Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,

30)Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en

isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı fikir ve görüş alışverişinde bulunmak,

31)Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzi etmek,

32)Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara vermek,

33)Emrinde çalışan elemanlara örnek olmak, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden

düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler

vermek, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmemek,

34)Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak vermek,

35)Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol etmek,

36)Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,

37)Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,

38)Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

39)Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturmak,

40)Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen

periyotlarla kontrol etmek,

41)Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri almak,

42)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek,

43)Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek veya ettirmek. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

44)Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları özetle yazılı veya sözlü olarak fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende amirine sunmak,

45)Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

46)Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer'i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek,

47)Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin

biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini,

denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

48)Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler almak, prodüktivite artışını sağlamak,

49)Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak,

50)Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak ve personelin çalışmalarını organize etmek,

51)Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer'i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

52)Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, Belediye Başkanına, Belediye Encümenine, Belediye Meclisine teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

53)Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,

54)Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,

55)Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütmek, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

56)Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırmak,

57)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

58)Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

59)Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

B) İdari Personelin Görevleri: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

1)Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm personel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermek,

2)Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

4)Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmak,

5)Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak,

6)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek,

7)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

8)Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları

kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,

9)İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,

10)Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah etmek, iş tariflerinde

belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlamak,

11)İşleri en az maliyetle icra etmek,

12)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak,

13)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet etmek,

14)Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

15)Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlamak,

16)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak,

17)Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurmak,

18)Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek,

19)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

20)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa etmek,

21)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,

22)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenler ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

23)Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

24)Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları özetle yazılı veya sözlü olarak fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende amirine sunmak,

25)Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

26)Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer'i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek,

27)Belediye Başkanlığı Makamının emri ve onayı üzerine ve gerekse, Hukuk İşleri Müdürünce uygun görülmesi halinde Başkanlık onayı beklemeksizin Hukuk İşleri Müdüründen aldıkları talimatla verilen görevleri yapmak,

28)Yargı mercilerinde ikame edilmiş bilumum davalarda Belediye hak ve alacaklarının, iddia ve

murafaalarının yürütülmesini sağlamak, duruşma, keşif ve Yüksek Yargı Mercilerindeki murafaalarda

hazır bulunmak,

29)Tevdi edilen dava veya işlem dosyalarını inceleyerek hukuki görüş beyan etmek,

30)Hukuk İşleri Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunması gerekli olan hallerde, Başkanlık Makamınca gerçekleştirilen Müdürlükler arası koordinasyon ve bilgilendirme heyetlerine istişari mahiyette görüş bildirmek üzere Müdürlük adına iştirak etmek,

31)Amirleri tarafından verilen işleri mer'i mevzuat çerçevesinde gereğince ifa etmek,

32)Tevdi edilen hukuki ihtilafla ilgili ihtiyaç duydukları evrak ve izahatı ilgili idari birimden gerektiğinde süre belirterek talep etmek,

33)Tevdi olunan işleri ilgili mer'i mevzuat gereğince başarıyla neticelendirmek, dosyaların sıhhatli ve muntazam tutulmasını sağlamak,

34)Yürütülen dava ve icra takiplerine ilişkin safahatı, önemine göre belirlenecek periyotlarla amirine rapor etmek,

35)Karar ve belge örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylamak,

36)Davaların yürütülmesinde önemli aşamaların yapılması gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak,

37)Müdürlük harcamaları için gerekli avansın çekmek ve harcamaların yapılmasını müteakip

avansın süresinde kapanmasını yapmak,

38)Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların yılbaşı dökümü ve sayımını yapmak,

39)Müdürlüğe gelen veya giden yazıların, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt, havale, zimmet

ve dosyalama işlemlerini yürütmek,

40)Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla irtibatını tesis etmek,

41)Müdürlüğün yazı ve yazışmalarını, işi tevdi eden kişinin vereceği süre içerisinde şekline uygun olarak yazmak, kararların, yazı ve yazışmaların suretlerini çıkarmak,

42)Tevdi edilen bilumum işleri yargı mercileri ile noterlerde veya resmi dairelerde süresi dâhilinde ifa etmek,

43)Açılmış ve açılacak davaların ve icra takiplerini harçları ile kayıt, tebliğ, posta, mübaşir, tezkere, gıyap, keşif, tanık ve benzeri ücretlerine dair tüm kanuni ve nakdi işlemleri ifa ettirmek ve karşılığında makbuzları almak,

44)Dava ve İcra dosyalarının Adliye arşivlerinden çıkarılmasını sağlamak, icra takibinde yapılacak işlemleri sırası ile yerine getirmek,

45)İcra takiplerinin her aşamasında yapılması lüzumlu işlemleri ilgili Avukata bildirmek,

46)Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Çeşitli – Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

MADDE 8- Hukuk İşleri Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Birimlerin Görüş İstemesi

MADDE 9-Belediye birimleri herhangi bir konu hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alınmasını gerekli gördüğü takdirde konuyu yazılı olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirir.

Görüş istenirken istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Olayın teknik boyutunu hukuki mütalaa isteyen birim en iyi bildiğinden, görüş isteyen birimin görüş istenilen konu hakkındaki kendi görüşü önem arz etmektedir. Görüş istenen husus hakkında ilgili birim kendi görüşünü, ihtilaf nedenlerini açıkça belirtir ve konu ile ilgili belgeleri yazıya ekler.

            Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş istenen hususlar, hukuki konulara ilişkin olmalıdır. Mevzuatta çözüme bağlanmış hususlar görüş konusu yapılamaz.

            Hukuki mütalaa istenilmesinde amaç, Belediyelerin menfaatlerini korumak ve ihtilafları önlemek olduğundan hukuki menfaatler haleldar olmadan ve uyuşmazlık durumları doğmadan önce görüş istenilmelidir.

            Aynı birimler, aynı konularda daha önce verilmiş görüşler ve emsal kararlar var iken tekrar Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş soramaz.

            Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından verilen görüşler, kanaat ve istişare nitelikte olup, görüş isteyen birimin ve görüş veren birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

            Hukuk İşleri Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgili birimden bilgi, belge ve görüş isteyebilir.

Davaları Takipten Vazgeçme

MADDE 10- Temyizden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması,

davadan vazgeçilmesi Belediye Başkanının yazılı talimatına veya oluruna bağlıdır.

Hukuk işleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu yazılı olarak Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir.

Vekâlet Ücreti

MADDE 11- Vekâlet ücreti; Hukuk İşleri Müdürlüğünde fiilen Avukatlık mesleğini icra eden 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164’üncü maddesi ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’ üncü maddesine göre vekâletnamede adı geçen Avukatlara ödenir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 12- Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

a)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

b)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak,

c)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

ç)Belediye hizmetlerinde hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,

d)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek,

e)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek,

f)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

g)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak,

ğ)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakediş dosyası, teminat işlemleri ile ilgili idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

h) Müdürlüğünde izine ayrılan personeller için harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve satın alma sürecinde yer alan diğer görevlilerin yerlerine bakacak personellerin belirlenerek üst yazıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek izne ayrılmalarının sağlanması.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13- Bu yönetmelik hükümleri; Terme Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.