İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

T.C.

TERME BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Madde 1-

AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı;

Terme Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2-

KAPSAM

Bu yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Madde 3-

DAYANAK

Terme  Belediye Meclisi’nin ………………….. tarih ve …….. nolu kararı ile kurulmuş olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait yönetmelik, 5393 sayılı belediye kanununun 48. ve 71. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4-

TANIMLAR

Başkanlık                : Terme Belediye Başkanlığı

Belediye                  : Terme Belediyesi

Meclis                     : Terme Meclisi

Encümen                 : Terme Encümeni

Belediye Başkanı    : Terme Belediye Başkanı

Müdür                     : İşletme ve İştirakler Müdürü

Müdürlük                : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Personel                  : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli tüm personeldir.

Madde 5-

TEŞKİLAT YAPISI

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar aşağıdaki personel eliyle yürütülür.

1. Müdür

2. Memur

3. İşçi Personel

4. Diğer personellerden oluşur

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 6-

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki çalışma usul ve esaslarını belirleyecek hizmetlerin daha etkin, verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

a-Kaynakları alternatif kullanım biçimlerini gözeterek uygun yatırım planları hazırlamak, hazırlanan planları düzenli olarak gözden geçirerek değerlendirmek.

 b-Belediye birimleri tarafından önerilen yatırımları uzun ve kısa vadeli kaynak harcama dengesi açısından irdelenerek sonuçlandırmak.

c-Uygun görülen yatırımları başlangıç ve bitiş süreleri ile fiziki, nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek aksaklıkları rapor etmek.

ç-Yasalar çerçevesinde ihale yoluyla ve diğer kurum, kuruluşlardan her türlü mal ve hizmet alımını organize eder.

d-Belediyemizdeki diğer müdürlüklerle ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlar, müşterek çalışma içerisinde olmak.

e-Gelen ve giden evrakları inceler ve gereğini yapar.

 

Madde 7-

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a-Kendisine bağlı birimler arasında uyumlu bir işbirliği kurar, görevlerin en iyi şekilde yürütülmesi için kısa, orta ve uzun vadeli plan, programlar yapar ve uygulanmasını sağlar. Uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları giderici tedbirler alır. Uygulama sonuçları hakkında Belediye Başkanı ve Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına bilgi verir.

b-Personel arasında görev dağılımını yapar.

c-Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler.

ç-Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

d-Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesini sağlar, koordinasyonu ve düzeni sağlar.

e-Gelen ve giden evrakları inceler ve gereğini yapar

f-Görevi ile ilgili ihalelerin geciktirilmeden yapılmasını sağlar.

g- Başkanlık makamınca uygunluk görülen programların yürütülmesine kara verme, tedbirler alma ve uygulaması.

ğ-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık makamına önerilerde bulunulması.

h- Birimdeki tüm personelin görev dağılım yetkisi.

I- Müdürlükte görevli tüm personelin gizli sicil raporlarının düzenlenmesi ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirir.

i- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

j- Müdür gerek gördüğü taktir de Müdürlük içindeki personeli ihtiyaç bulunan Müdürlükte ki diğer birimlerde görevlendirebilir.

k- yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

Madde 8-

 PERSONELİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları;

a-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 'nü Başkanlığa karşı temsil eder.

b-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c-Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

d-Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her görevi yapar.

2- Memurun Görev ve Sorumlulukları;

Birim müdürünün, birim şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

Müdürlüğün acil ihtiyaçları için avans çeker ve sonrasında kapatma işlemlerini yapar.

Müdürlük adına gelen elektrik, su, telefon faturalarının ödenmesini sağlar.

d-   Gelen giden evrakların sonuçlandırılarak kayıtlarının tutulması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Çeşitli Hükümler

Madde 9- Müdürlüklere gönderilen yazıların tamamı, gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Evrak hakkında gerekli işlemler yapılarak, yapılan başvuru ve talepler yasal çerçeve ve sürede değerlendirilerek Müdürlüğün görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilir.

Madde 10-Müdürlüklerde yasal sorumluluk çerçevesinde tutulan evraklar, ihale dosyaları, projeler, hak ediş dosyaları ve diğer dosyalar mevzuat hükümlerine uygun olarak arşivlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

a) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

b) Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak,

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

ç) Belediye hizmetlerinde hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,

d) Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek,

e) Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek,

f) Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

g) Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak,

ğ) Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakediş dosyası, teminat işlemleri ile ilgili idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

h) Müdürlüğünde izine ayrılan personeller için harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve satın alma sürecinde yer alan diğer görevlilerin yerlerine bakacak personellerin belirlenerek üst yazıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek izne ayrılmalarının sağlanması.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 12- Bu yönetmelik hükümleri; Terme Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.