Park ve Bahçeler Müdürlüğü

T.C.

TERME BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç 

MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı;  Park Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam 

MADDE- 2 Bu Yönetmelik, Park Bahçeler Müdürlüğü teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE–3  Bu yönetmelik,  03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE-4 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  

                                                                                                  

a) Belediye      : Terme Belediyesini

b)Başkanlık      :Terme Belediye Başkanlığı’nı
c) Meclis          :  Terme Belediye Meclisi’ni

d) Encümen     :  Terme Belediye Encümeni’ni

c) Müdürlük    : Park Bahçeler Müdürlüğü’nü

d) Müdür         : Park Bahçeler Müdürü’nü

e) Personel       : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

f) Yönetmelik  : Park Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. 

 

Temel İlkeler

MADDE-5 Park Bahçeler  Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık Kuruluş

Kuruluş

MADDE–6  Park Bahçeler Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri ve  Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2005/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Terme Belediye Meclisinin 01/10/2014 Tarihli 64 Sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Teşkilat 

MADDE–7 

1) Park Bahçeler Müdürlüğü teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur.

a) Müdür

b) Teknik elemanlar

c) İdari Personel

d) İşçiler

2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Büro Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE –8 Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

Müdürün,  Şeflerin ve diğer bölüm/Birim/Büro ve Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE–9 Terme Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, vatandaşların ihtiyaçları, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Terme Belediyesi sınırları  içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturmak amacı ile peyzaj proje, yapım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten, yeni parklar oluşturmak ve eski parkların bakım ve revizyonunu sağlamaktan, sera ve fidanlıklar aracılığı ile çeşitli çiçek ve fidanlar yetiştirerek çeşitli alanlarda kullanıma sunulmasını sağlamaktan, topluma çevre bilincinin aşılanmasında biriminin üzerine düşen görevleri yürütmekten, cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapılmasını takip etmekten; Parkların yeşil alanların temizlenmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hakkedişleri ve ödemelerini takip etmekten sorumludur. Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

 

Müdürlüğün görevleri 

a) İmar Planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek  ve uygulamasını yapmak  ya da ihale yolu ile yaptırmak.

b) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak  veya ihale yolu ile yaptırmak.

c) Ağaçlandırma çalışmaları, Toplu ağaçlandırma ve yol refüj ağaçlandırmaları  yapmak veya yaptırmak.

d) İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak,

f) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank  ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.

g) İlçemizin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak.

h) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak

ı) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

İ) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçları ağaç nakil makinesi ile taşımak

j) Çevre ile ilgili konularda Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevlerini yapmak.

k) Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak

MADDE–10

Park Bahçeler Müdürünün görevleri, 

a) Park Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. Terme Belediyesi sınırlarında kalan tüm yeşil alanların yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve Başkanlık Makamına bilgi vermek.                                                 

c) Müdürlüğün yıllık bütçe ve faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

d) Yeni yapılacak park, yeşil ve çocuk oyun alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp, ihale suretiyle yapılacak işlerin ayrıntılı keşiflerini hazırlatıp Başkanlık Makamına sunmak ve gerekli kontrollerden geçirilerek neticelenmesini sağlamak.

e) Park ve yeşil alanların bakımı vb. işleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatmak, Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak  idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

f) Sezonuna göre iş programı yapılarak, Belediye ve şirket elemanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlamak.

g) İlçede tüm yeşil alan ve parkların bakımını sağlamak.

h) Park Bahçeler Müdürü Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak.

ı) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak, Yapılan çalışmalarda ekibini motive ederek verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalara katılmak.

j) Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak

k) Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek, Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

l) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün iç koordinasyonu ile diğer Müdürlükler arası koordinasyon ve üst makamlarla koordinasyonu sağlar.

m) İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tedbirleri mevzuat çerçevesinde almak, uygulanmasını kontrol etmek.

n) Başkanlığa Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili konularda bilgi üretmek, önerilerde bulunmak, İdare ile irtibatlı çalışmak.

o) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak, Yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli olan malzeme alet ve edevatın miktarını saptamak, temini hususunda Başkanlık Makamına teklifte bulunmak,

p) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

r) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

s) Müdürlüğümüzdeki gerçekleştirme memurlarını belirlemek.

 

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE –11 Park Bahçeler Müdürü, Müdürlüğe Mer’i Mevzuatın yüklediği görevler ile bu yönetmelikte sayılan ve yetkili amirler tarafından verilen görevleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili, Bu görevlerin, Mevzuata, Kurumun Stratejik Planına, Yıllık Programına, Bütçe ilke ve esaslarına, Kalite Politikalarına ve yönetmeliğin dördüncü maddesinde tanımlanan temel ilkelere uygun olarak zamanında sonuçlandırılmasından sorumludur.

 

Teknik personelin görevleri 

MADDE –12

a) Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm park, orta refüj ve yeşil alanların yapım bakım ve onarım işlerinin plan ve programlarını hazırlamak, uygulanmasını koordine ve kontrol etmek.

b) Tüm birimlerin çalışmalarla ilgili koordinasyonunu yapmak, yazılı ve şifai iş talimatlarının zamanında yapılmasını sağlamak.

c) Yapılan plan ve programlar dahilinde her gün iş ve işçi dağılımını yapmak.

d) Tüm birim sorumlularının aylık faaliyet izleme formlarını hazırlamalarını sağlamak ve müdüriyet makamına bu bilgileri sunmak.

e) Sorumluluğundaki birimlerin malzeme ihtiyacını tespit edip talebini yapmak.

f) Birimleri ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek.

g) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak.

h) Yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek, verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalara katılmak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.

ı)  Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak.

i) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

j) Müdüre karşı sorumludur.

Bahçe  tanzim - Ağaçlandırma sorumlusunun görevleri:

a) Düzenlenecek alanda; moloz yabani ot varsa temizletmek ve ihtiyaç doğrultusunda toprak naklini yaptırmak, bitkilendirme projeleri doğrultusunda uygulamak,

b) Büro tarafından tespit edilen ağaçlandırma alanlarına fidan dikimini yaptırmak, sulanacak fidan listesini oluşturmak,

c) Yükümlü olunan işlerle ilgili gelen talep ve şikâyetlerin yasal çerçeveler içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.

d) Yükümlü olunan konularla ilgili diğer birim, müdürlük, resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak, 

e) Yükümlü olduğu konularla ilgili araştırmalar yaparak, gelişimleri takip etmek, önerilerde bulunmak,

f) Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar-ziyan ve olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

Ağaç  kesme - Budama sorumlusunun görevleri

a) Ağaç çalı türlerinin düzgün gelişimini sağlamak amacıyla budanmasını sağlamak.

b) Ağaç kesimi ve budama konuları ile ilgili gelen talep ve şikâyetleri yasal çerçeve içerisinde değerlendirerek, sonuçlandırmak,

c) Lodos nedeniyle devrilen ağaçların budanarak bağlanmasını sağlamak.

d) Yükümlü olduğu konularla ilgili araştırmalar yaparak, gelişmeleri takip etmek,

e) Aylık-yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,

f) Yükümlü olduğu konularla ilgili olarak diğer birim, müdürlük, resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim içinde olmak,

g) Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar-ziyan ve olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

 

 

Fidanlık-Sera üretim sorumlusunun görevleri

a) Müdürlüğün peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitki fidan ve çiçeklerin, fidanlıkta bulundukları süre içerisinde sulama, budama, ilaçlama, gübreleme işlerinin yürütülmesi.

b) Uygun bitkilerden çelik alınarak üretim yapılması,

c) Serada salon bitkilerinin bakımının yapılması,

d) Fidanlıkta depolanan her türlü malzemenin teslim alınması,

e) Aylık-yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

İdari Personelin Görevleri:

a) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç  ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutmak ve yazmak.

b) Müdürlüğe gelen dilekçeleri, diğer birim ve resmi kurum evraklarını gelen evrak defterine kayıt etmek, amirin bilgisine sunmak, havalesi yapılan evrakı iç zimmet defteri ile ilgilisine teslim etmek.

c) Neticelenen evrakı giden evrak defterine kayıt etmek, ilgili yere dış zimmet defteriyle göndermek, Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak, işlemi biten her türlü evrakı Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak arşivlemek ve denetime hazır halde bulundurmak.

d) Müdürlüğe gelen genelgeleri imza karşılığı personele tebliğ etmek, dosyalamak,

e) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

f) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

g) Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

h) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Teknik eleman, işçi ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE –13 Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. İlgili Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri arasında İşbirliği

MADDE –14 

a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konulara göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

 

 

 

MADDE-15

a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE-16

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

c) Arşivdeki evrakların muhafazasından, her zaman teftişe hazır halde bulundurulmasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından kalem memuru  ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

UYGULAMA USUL VE ESASLAR:

MADDE-17 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE-18 Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla yükümlüdür.

a)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

b)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak,

c)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz,

ç)Belediye hizmetlerinde hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,

d)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim etmek,

e)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007 tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek,

f)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

g)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak,

ğ)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakediş dosyası, teminat işlemleri ile ilgili idari işlemleri)  en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

h) Müdürlüğünde izine ayrılan personeller için harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve satın alma sürecinde yer alan diğer görevlilerin yerlerine bakacak personellerin belirlenerek üst yazıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek izne ayrılmalarının sağlanması.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE-19 Bu yönetmelik hükümleri; Terme Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

MADDE-20  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.