Yapı Kontrol Müdürlüğü

T.C.
TERME BELEDİYESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ:
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat
yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
KAPSAM:
MADDE 2- Bu yönetmelik, Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev ve çalışma usulü
ile birlikte işleyişini kapsar.
YASAL DAYANAK:
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin (b) bendi
hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.
TANIMLAR:
MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulamasında;
a)Başkan : Terme Belediye Başkanını,
c)Belediye : Terme Belediye Başkanlığını
b)Meclis : Terme Belediye Meclisini,
c)Encümen : Terme Belediye Encümenini,
d)Müdürlük : Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
e)Personel : Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri
Çalışma Şekli, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri Çalışma Şekli
MADDE 5-Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak
çalışır.
Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler
MADDE 6-
a)Yapı Kontrol Müdürü
b)İnşaat Ruhsat Birimi
c)Yapı Kullanma İzni Birimi
d)Yapı Denetim Birimi
e)Yapı Kontrol Birimi Görevleri
MADDE 7-
Müdürlük:
a)Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının, fenni sorumluluğunu alan mühendislerin, yapıyı ruhsat
ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol ederek gerekli vizelerini yapar.
b)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine,
müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapar.
c)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.maddesine
göre işlem yapar.
d)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.
e)Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.maddesine
göre işlem yapar.
f)Yapı kullanma izin işlemlerini İmar Kanununun 30.maddesine göre yerine getirir.
g)Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirir ve sonuçlandırır.
h)Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, iskan için yerinde kontrol işlemini, aykırı
yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işleminin gerçekleştirilmesini ilgili birimden talep eder.
ı)Lüzumu halinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
j)İlgili birimlerde işlem gören dosyaların birer suretini teslim alarak arşivler ve gerektiğinde görevli
personele, istenen dosyayı imza karşılığı verir, işi bitince teslim alır.
Yapı Kontrol Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 8-
1)Yapı Kontrol Müdürlüğünü, Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olup müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3)Müdürlüğün, tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1.sicil ve disiplin
amiridir.
4)Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapar.
5)Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp dosyalanmasını sağlar.
6)Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenler, denetler, personelin verimini arttırmak için gerekli
motivasyonu sağlar.
İnşaat Ruhsat Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 9-
1)İmar durumu ve proje öncesi istikamet krokisine göre projeleri inceler, Belediye Gelirleri Kanunu
ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplar ve tahakkuk
ettirir.
2)Yapılacak yapının, tapusunu, aplikasyon krokisini, plan örneğini, imar durumunu, proje öncesi
istikamet krokisini, numarataj belgesini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı
mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu, proje ve
fenni mesullere ait sicil durum belgelerini, taahhütnamelerini ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili
yönetmelikte belirtilen diğer belgeleri ister, inceler ve inceleme sonucunda eksik görülmezse inşaat
ruhsatını düzenler.
3)Düzenlenen inşaat ruhsatlarını gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini
düzenler.
4)Vatandaşın talebi üzerine Kat İrtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
5)İlgili meslek odalarına, SGK’ya ve TÜİK’e, aylık inşaat ruhsatlarının birer suretlerini gönderir.
6)Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış inşaat ruhsatlarının
birer suretini ilgiliye verir.
7) İnşaat ruhsatı almak için belediyeye gelen vatandaşa “İnşaat ruhsatının düzenlenebilmesi için
gerekli evraklar ” başlığı altında doküman verilerek yardımcı olur.
8)Ruhsatlı olarak devam eden inşaatlarda, tadilat ruhsatı almayı gerektirmeyen değişiklikleri proje
üzerine işleyerek onaylar.
Yapı Kullanma İzni Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10-
1)İnşaat Ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin
yazılı istemleri üzerine, onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapar, fenni mesullerin iş
bitirme belgelerini, gerekli olan Tedaş, sığınak, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi
dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişik kesme yazısını ister, inceler ve genel iskân
raporunu düzenler.
2)Genel İskan Raporu düzenlenen binaya ait bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma
izinlerini tanzim eder.
3)Yapı Kullanma İzni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirir.
4)Banka ve şahısların Ekspertiz Raporu talebi halinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapar ve
sonuçlandırır.
5)İlgili meslek odalarına, SGK’ya ve TÜİK’e, aylık kullanma izin belgelerinin birer suretlerini
gönderir.
6)Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izin
belgelerinin birer suretini ilgiliye verir.
7)Düzenlenen kullanma izni belgelerini gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde
arşivini düzenler.
8)İnşaat ruhsatı alınmış olup ve de inşaatı tamamlanmış olan fakat kullanma izni alınmamış yapıları
diğer ilgili birimlerin yardımıyla tespit ederek vatandaşın kullanma iznini almasını sağlar.
9)Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemeden önce gerekli olan su basman ve diğer vizelerin
yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
10)Talep edildiği takdirde, kısmen tamamlanmış binalarda, ortak alanların inşa edilerek
tamamlandığının ve binada gerekli emniyet tedbirlerinin alındığının kontrolünü yaparak kısmi yapı
kullanma izni düzenler.
Yapı Denetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 11-
1) Gecekondu ve kaçak olarak başlanan yapıları tespit eder.
2) Tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların 3194 sayılı İmar
Kanununun ilgili maddelerine göre gereğini yapar.
3) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde inceleyerek, kanun ve yönetmelik çerçevesinde vatandaşı
bilgilendirir. Gerekli durumlarda yasal işlem yapar.
4) Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilebilmesi için ayrıca statik
yönden tehlike arz eden yapıları tespit edip, gerekli teknik raporları hazırlatmak için üniversite, resmi
kurumlar ve meslek odaları ile koordineli bir şekilde çalışır, gereğinin yapılabilmesi için İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve
Sivil Savunma Müdürlüğü ile uyumlu çalışır.
5) İnşaat süresince, yapı yerinde mal sahibinin, mimarının, statik ve tesisat proje müelliflerinin,
müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat numara ve tarihini içeren en az (0.75/1.00)metre boyutlarında
bir levhanın asılıp asılmadığını denetler. Aksine davranışlarda sorumluluk yapı sahibine ve
müteahhidine ait olduğu için İmar Kanununun 42.maddesine göre işlem yapar.
6) Kaçak binaların tespiti konusunda mahalle muhtarları, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır.
7)Belediye imkânlarıyla yıkımı mümkün olmayan yapıların yıkım işlemini ihaleye çıkarmak
suretiyle yaptırır.
8) Yapı Kontrol Müdürlüğü; Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan yapıları, gerekli
görüldüğünde polis ve jandarmanın desteğiyle yıkımını yapar veya yaptırır.
Yapı Kontrol Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 12 -
1)Yapı sahibi, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu,
harita mühendisine yaptırdıktan sonra belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak kontrolünü yapar, aplikasyon vizesini onaylar.
Böylelikle, hazırlanan yapı yeri uygulama krokisinin, karşılıklı onayı ile yapımına izin verir.
2)Yapı sahibi, temel demir montajı yapılan yapı için, temel betonunu dökmeden önce belediyeye
yazılı olarak müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi, demir montajının uygulama projesine uygun
yapılıp yapılmadığını tutanakla belirler. Uygun ise veya uygun hale getirilmesi halinde beton dökme
ve inşaata devam etme iznini verir. Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan yapılan yerlerin, üst
katların yapımına izin vermez.
3)Yapı sahibi, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonunu döktürdükten sonra, fenni mesulün de
onayını alarak demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol
Birimi uygun olup olmadığını tespit ederek uygun ise su basman vizesini yapar. Uygun değilse
inşaatın devamına izin vermez ve İmar Kanununun 32. ve 42.maddelerine göre işlem yapar. Gerekli
görüldüğü takdirde beton numunesi raporu ister.
4)Yapının fenni mesulü ve varsa şantiye şefi, demir kontrolünü yapar ve bu durumu, hepsinin
imzasını içeren bir tutanakla belirler. Ayrıca yapının ısı yalıtım projesine göre uygun yapılıp
yapılmadığını denetleyerek bir rapor hazırlar. İlgili fenni mesul, yapının kaba inşaatı ikmal edilip
sıvaları yapılmadan önce belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi uygun olup olmadığını
inceleyerek kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesini yapar. Gerekli görüldüğü takdirde beton numunesi
raporu ister.
MADDE 13- Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.
a) Belediye sınırları içerisinde ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan yapılar ve imalatların tespit edilerek, gerekli inceleme sonucu 3194 sayılı İmar Kanununun
32 ve 42’nci maddeleri ve İmar Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5940 sayılı Kanun gereği
Yapı Tatil Zaptı düzenlemek suretiyle yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
b) İmar planına uygun olarak oluşan imar parsellerinde; ruhsatlı, plan ve projeye uygun, göze hoş
gelen yapıların oluşmasına engel olabilecek inşaatların yapılmasını önlemek için kontroller yapmak,
c) Ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde yapılan inşaat ve tamiratlar nedeniyle işgal edilen yol ve
benzeri yerlerde işgaliye bedeli alınarak izin vermek,
ç) Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, yapılacak
binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak,
d) Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara Yapı
Kullanma İzin Belgesi (iskân) vermek,
e) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39 ve 40’ıncı
maddelerine istinaden rapor hazırlayarak, uygulanmasını sağlamak üzere Fen İşleri
Müdürlüğü'ne iletilmesini sağlayarak yıkımı gerçekleştirmek.
f) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde, yapılara yapı izin ruhsatı vermek, ruhsat
verilmiş yapıların uygunluğunu denetlemek ve yapılarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur
görülmeyen yapılara yapı kullanma izni ruhsatı (iskân) vermek.
YÖNETİM
MADDE 14- Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
A) Yapı Kontrol Müdürü
B) Ruhsat servisi ve Kaçak İnşaat Servisi
YETKİLERİ
MADDE 15-
A) Yapı Kontrol Müdürünün Görevleri:
1)Bu yönetmelikte Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,
2)Müdürlüğün performans programına uygun olarak Gider Bütçe taslağının hazırlanmasını
sağlamak,
3)Müdürlük personeline görev taksimi yapmak ve yapılan işleri kontrol etmek,
4)Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak bütçede belirtilen harcamaların yapılmasını sağlamak,
5)Müdürlüğe gelen evrak ve dilekçelerin gereğinin yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
için personele havale etmek,
6)Personellerinin izin planlarını yapmak ve izinlerini kullanmalarını sağlamak,
7)Mahkemeler ve diğer kamu kurumları tarafından müdürlüğün görev alanına giren konularda
istenilen bilgileri yazışma yaparak vermek,
8) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç duyulan taşınırların teminini kayda alınması,
muhafazası ve tüketimine yönelik işlemleri personeli aracılığıyla yürütmek,
9) Müdürlüğü ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak ve Başkanlık Makamından aldığı
talimatları yerine getirmek.
B)Ruhsat ve Kaçak İnşaat Servisinin Görevleri: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve
işlemleri yapmakla görevlidir:
1) Büroda ve arazide çalışan tüm personelin görevlerini kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde
yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, aksaklıkları gidermek, konu ile ilgili müdürü
bilgilendirmek,
2) Müdürden aldığı görevleri eksiksiz yerine getirmek, yapılan işlerle ilgili müdürü bilgilendirmek,
3) Havale edilen evrakların takibi ile gereğinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
4) Alınan Belediye Encümen kararlarının ilgilisine tebliğini sağlamak,
5) Büro ve arazide yapılan hizmetlerin ve görevlerin tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmasını
sağlayarak, müdürlük makamına rapor hazırlamak, sunmak ve sözlü bilgi vermek,
6) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili diğer bürolarla koordinasyonu sağlamak, gerekli
evrak, bilgi ve belgeyi temin etmek,
7) Müdürlük personellerinin izin planlarını yapmak ve müdürlük makamıma sunmak,
8) İmar mevzuatına aykırı yapı yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden
olunması hakkındaki maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,
9) Belediye Encümen kararında belirtilen para cezalarının tahsili için, ilgilisine tebliğ yapmak,
10) Yapı Kontrol Müdürlüğünde bulunan evrakların fotokopilerinin tasdikini yapmak,
11) Ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan yapıların tespitinin yapılması ile gerekli
yasal işlemleri, yazışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,
12)Ruhsat alınmadan yapılan ve Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen binaların
yıkılmasını sağlamak,
13) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydının tutulması, yapılması ve arşivlenmesini yapmak ve
yapılmasını sağlamak,
14) Yapılan işlemlerin ve günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri
yapmak veya yaptırmak,
15) Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını
yapmak,
16)Müdürlük görevleri ile ilgili olarak yapılan kanun ve yönetmelik değişikliklerini, Belediye
Meclisi ve Belediye Encümen kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak,
17)Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantılarında gündeme alınması gereken evrakların
zamanında hazırlanmasını sağlamak,
18)Müdürlük görevleri ile ilgili müdürden alacağı talimatları yerine getirmek,
19)Müdürlüğü ilgilendiren konularda vatandaşlardan gelen sorulara cevap vermek,
20)Alınan şikayetlerle ilgili gerekli kontrol ve işlemleri yapmak,
21)İnşaat ruhsatları verilen yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
gereği denetlemek ve uygunluğunu sağlamak,
22)Ruhsat ve eklerine uygun yapılmayanlar hakkında İmar Kanununun 32 ve 42’nci maddelerine
göre işlem yapmak,
23)Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamir işlemleri ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun ve
ilgili yönetmeliklere göre gerekli izin vermek ve takip etmek,
24)Yıkımı yapılacak inşaatların yıkımını gerçekleştirmek,
25)Yıkılacak derecede tehlikeli yapı veya binalar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39 ve
40’ıncı maddelerine istinaden kararlar alarak uygulanmasını sağlamak,
26)3194 sayılı İmar Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği yada tamamının
veya kısmı kullanılmasının mümkün bölümlerin tamamlandığı takdirde bu kısımların
kullanılabilmesi için yapı kullanma iznini vermek,
27)Yapılarla ilgili şikâyetleri ve olumsuzlukları değerlendirmek,
28)Temel, ilave kat ve tadilatlara ait mimari projeleri ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde
onaylamak,
29) Statik ve betonarme kontrolleri yaparak, gerekli harç ve ücretlerin alınmasını sağlayarak inşaat
ruhsatı vermek,
30)Takviye ve güçlendirme ile ilgili proje müşavir büroları ve yapı denetim bürolarının teklif
projelerini tasdik ederek takviye ve güçlendirme ruhsatı vermek,
31)İnşaat ruhsatından önce mevcut bina var ise yıkım ruhsatı düzenlemek,
32)Suret proje, ittifak listesi, tasdik işlemlerini yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
UYGULAMA USUL VE ESASLAR:
MADDE 16- Yapı Kontrol Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre;
Uygulama Usul ve Esaslar ile Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli
görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre hareket ederler.
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 17- Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personel aşağıdaki maddelere uymakla
yükümlüdür:
a)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
b)Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmak,
c)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı
kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi
bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele
devretmedikçe görevinden ayrılamaz,
ç)Belediye hizmetlerinde hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli
olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,
d)Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine
uygun olarak hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması
aşamasında konsolidasyon için teslim etmek,
e)Müdürlük bünyesindeki taşınır malların kaydı, muhafazası, tüketime sevki, dayanıklı taşınırların
zimmetle verilmesi, bedelli ve bedelsiz devir işlemleri ile diğer tüm taşınır işlemlerini 18.01.2007
tarihinde çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirip, dönem
sonunda çıkarılacak olan “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabını” muhasebe yetkilisine
imzalatarak hesap verilebilirliğe elverişli hale getirmek,
f)Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık
performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne vermek,
g)Müdürlük tarafından hazırlanacak olan Ödeme Emri belgesi düzenleyen kısmına “Kontrol edilmiş
ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek birincil ön mali kontrol işlemini yapmak,
ğ)Mali konulardaki işlemlere ait tüm bilgileri (taahhüt dosyası, hakediş dosyası, teminat işlemleri ile
ilgili idari işlemleri) en geç beş (5) gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.
h) Müdürlüğünde izine ayrılan personeller için harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve satın
alma sürecinde yer alan diğer görevlilerin yerlerine bakacak personellerin belirlenerek üst yazıyla
Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilerek izne ayrılmalarının
sağlanması.
YÜRÜRLÜK
MADDE 18- Bu yönetmelik hükümleri; Terme Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.