KİRA İHALE İLANI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

MADDE 1- Belediyemize ait Çay Mahallesi 164 ada 1 nolu parsel kapalı pazar yerinde bulunan çay ocağı ve wc’nin, Elmalık Mahallesi Fatih İlkokulu arkasında bulunan halısahanın 3 (üç) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 08/02/2018 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren sırasıyla  hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, Encümeni Toplantı Salonunda kira ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra No

Taşınmazın Bulunduğu Mevkii

Niteliği

Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

1

Çay Mahallesi 164 ada 1 nolu parsel kapalı pazar yerinde

Çay ocağı ve wc

19.167,50 TL

1.725,08 TL

2

Elmalık Mahallesi Fatih İlkokulu arkasında

Halısaha

37.000,00 TL

3.330,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2-İstekliler İhale şartnamesini mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebilir veya ücretsiz görebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını katılacakları ihalenin ihale tarihi ve saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırım yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a-) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Kanuni ikametgâh belgesi,

c-) Tebligat için adres beyannamesi,

d-) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

e-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f-) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g-) İhaleye katılanın ve vekilinin Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin ve vekilinin Terme Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

C-)Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

D-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Kaydı.

MADDE 5-İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan, her türlü vergi, resim, harç, KDV ve ilan giderlerinin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.