OTOPARK ALANI KİRA İHALE İLANI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA İHALE İLANI

MADDE 1- Belediyemize ait Çay Mahallesi, Pazaryeri 164 ada 1 nolu parselde bulunan 2200 m2 kapalı otopark, Fenk Mahallesi, Hamamın yanında 105 ada 50 nolu parselde bulunan 1400 m2 otopark, Fenk Mahallesi, Eski Otogar Kavşağı 90 ada 6,7,28 nolu parselde bulunan 800 m2 otopark ve Fenk Mahallesi Hamdi İmzalı Sokak 89 ada 60, 61 nolu parselde bulunan 800 m2 otopark 1(bir) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, tabloda hizalarında belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarındaki tarih ve saatte, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3.kat Belediye Encümeni Toplantı Salonunda kira ihaleleri yapılacaktır.

Sıra No

Mahalle/Sokak/Cadde

Alanı

Niteliği

Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Fenk Mahallesi Hamdi İmzalı Sokak 89 ada 60, 61 nolu parsel

800 m2

Otopark

22.000,00 TL

660,00 TL

16.11.2017

15:00

2

Fenk Mahallesi, Eski Otogar Kavşağı 90 ada 6,7,28 nolu parsel

800 m2

Otopark

22.000,00 TL

660,00 TL

23.11.2017

15:00

3

Çay Mahallesi, Pazaryeri 164 ada 1 nolu parsel

2200 m2

Kapalı Otopark

55.000,00 TL

1.650,00 TL

30.11.2017

15:00

4

Fenk Mahallesi, Hamamın yanında 105 ada 50 nolu parsel

1400 m2

Otopark

36.000,00 TL

1.080,00 TL

07.12.2017

15:00

 

MADDE 2-İstekliler İhale şartnamesini mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebilir veya ücretsiz görebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını katılacakları ihalenin ihale tarihi ve saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırım yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a-) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Kanuni ikametgâh belgesi,

c-) Tebligat için adres beyannamesi,

d-) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

e-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f-) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g-) İhaleye katılanın ve vekilinin Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin ve vekilinin Terme Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

C-)Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

D-)İhaleye katılacak olan gerçek kişilerden, tüzel kişiler adına katılanlardan ve vekâleten katılacak olanlardan Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Kaydı.

MADDE 5-İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan, her türlü vergi, resim, harç, KDV ve ilan giderlerinin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.