TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

MADDE 1-Belediyemiz tasarrufunda bulunan İlçemiz Yeni Mahalle Kasaplar Sokak 72 ada 1 nolu parselde bulunan Huzur Parktaki büfenin, Çangallar Mahallesi Gölyazı Caddesi 101 ada 103 nolu parselde bulunan deri deposu ile eski mezbahanenin soğuk hava deposu olarak 1 (bir) yıl süre ile, Sakarlı Mahallesi eski Belediye Hizmet Binası zemin katında 165 nolu parselde bulunan 1,2 ve 3 numaralı dükkanların, Kozluk / Yavuz Mahallesi 168 ada 2, 3, 4, 8 nolu parselde bulunan 5, 7, 9, 19 nolu dükkanların ve Gölyazı Mahallesindeki Tesis Alanının 3 (üç) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif  usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 06/07/2017 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren sırasıyla  hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3.kat Belediye Encümeni Toplantı Salonunda kira ihalesi yapılacaktır.

Sıra No

Mahallesi

Niteliği

Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

1

Yeni Mahalle Kasaplar Sokak

Büfe

3.000,00 TL

90,00 TL

2

Çangallar Mahallesi Gölyazı Caddesi

Deri Deposu

5.750,00 TL

172,50 TL

3

Çangallar Mahallesi Gölyazı Caddesi

Soğuk Hava Deposu

7.750,00 TL

232,50 TL

4

Sakarlı Mahallesi eski Belediye Hizmet Binası

1 Numaralı Dükkân

  700,00 TL

63,00 TL

5

Sakarlı Mahallesi eski Belediye Hizmet Binası

2 Numaralı Dükkân

  750.00 TL

67,50 TL

6

Sakarlı Mahallesi eski Belediye Hizmet Binası

3 Numaralı Dükkân

1.100,00 TL

99,00 TL

7

Kozluk / Yavuz Mahallesi

5 numaralı Dükkân

750,00 TL

67,50 TL

8

Kozluk / Yavuz Mahallesi

7 numaralı Dükkân

750,00TL

67,50 TL

9

Kozluk / Yavuz Mahallesi

9 numaralı Dükkân

750,00 TL

67,50 TL

10

Kozluk / Yavuz Mahallesi

19 numaralı Dükkân

750,00 TL

67,50 TL

11

Gölyazı Mahallesi

Tesis Alanı

2.000,00 TL

180,00 TL

 

MADDE 2-İstekliler İhale şartnamesini mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edebilir ve şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını ihale tarihi olan 06/07/2017 saat 15.00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırım yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a-) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Kanuni ikametgâh belgesi,

c-) Tebligat için adres beyannamesi,

d-) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

e-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter

tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f-) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g-) İhaleye katılanın veya vekilinin Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B-)Tüzel Kişiler :

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin yada vekilinin Terme Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

C-)Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

MADDE 5-İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan, her türlü vergi, resim, harç, KDV ve ilan giderlerinin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.